مروری اجمالی بر کمیته ی اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی

از این رو شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد مطابق با تصمیم ١٠/١٩٨٧ مورخ ٣ ماه می ١٩٧٨، تصمیم به ایجاد گروههای کاری فصلی  جهت نظارت بر اجرای مفاد میثاق می نماید. اما پس از چندی، ناکارآمدی  و نارضایتی از کارگروه های مزبور، شورای اقتصادی و اجتماعی را بر آن داشت تا مبادرت به تغییرات و اصلاحاتی در روش ِکار ِگروه های فوق نماید (تصمیم ١۵٨/١٩٨١ مورخ ٨ می ١٩٨۵). این تغییرات و اصلاحات همچنان ادامه یافت (تصمیم ٣٣/١٩٨٢ مورخ ۶ می ١٩٨٢) تا جائی که شورا طی قطعنامۀ ١٧/١٩٨۵ مبادرت به ایجاد و تأسیس کمیته ای نمود که از آن پس با نام  "کمیتۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی" شناخته می شود. این کمیته از سال ١٩٨۵شروع به کار نمود.

کمیته متشکل از ١٨ کارشناس ِ مستقل از دولت های عضو میثاق که دارای صلاحیت در زمینۀ حقوق بشرند می باشد. طبق بند (c) قطعنامۀ مؤسس ِ کمیته (قطعنامه ١٧/١٩٨۵) انتخاب اعضا با رأی مخفی شورا و از میان لیست اشخاصی که از سوی دولتهای عضو معرفی شده اند صورت می پذیرد. تقسیم جغرافیایی نیز در انتخاب آنان مؤثر است.

بند (i) قطعنامۀ فوق الذکر مقرر می دارد: اعضا برای مدت چهار سال انتخاب می شوند و پس از این دوره نیز در صورت کاندیداتوری می توانند مجدداً انتخاب شوند.


شیوۀ اعمال نظارت کمیته بر اجرای مفاد میثاق :

١- درخواست گزارش از دولت های عضو میثاق

٢- گسیل هیئت های اعزامی به برخی دولت های عضو .

 

 

کشورهای عضو میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موظفند مطابق با مادۀ ١۶ میثاق مزبور، گزارش هایی در زمینۀ تأمین حقوق شناخته شده در این میثاق و پیشرفتهای حاصل در این زمینه ارائه نمایند. کمیته در جلسات خود، گزارشهای ادواری دولت های عضو را درباره ی تدابیری که برای اجرای تعهدات مندرج در میثاق در پیش گرفته اند و نیز پیشرفت های انجام داده در این زمینه را بررسی می کند. بررسی بر حسب اولویت وصول گزارشها توسط دبیر کل، صورت می پذیرد.

پس از بررسی کمیته وارد فاز نهایی که پیش نویس و تصویبِ نتیجۀ مشاهدات و بررسی هاست است می شود. این مصوّبه شامل مقدمه، جنبه های مثبت، موانع و مشکلات اجرای میثاق و نهایتاً پیشنهاد ها و توصیه ها می شود. هدف از این کار، کمک به دولت های عضو در اجرای تعهداتشان و یاری تدریجی به رعایت کامل حقوق شناخته شده در میثاق است.

  *کمیته سالانه دو نشست که هرکدام سه هفته به طول می انجامد در ماههای می و دسامبر در ژنو برگزار می کند * 

گسیل هیئت های اعزامی توسط کمیته زمانی لازم به نظر می رسد که کمیته احساس کند جمع آوری دقیق و صحیح اطلاعات در خصوص اجرای مفاد میثاق در کشوری ضروری است. همچنین در مواردی که طبق مواد ٢٢و ٢٣ میثاق ارائۀ کمک های فنی لازم به نظر رسد نیز می توان اقدام به اعزام این هیأت های نمایندگی کرد. 

/ 1 نظر / 99 بازدید

افرین